inloggen Exact Contact opnemen

Belangrijkste wijzigingen in de Regelingen Wet en Zekerheid

 

Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Dit zijn de wijzigingen die per 1 januari 2015 van kracht zijn:

 

 

Nieuw: aanzegtermijn

 

Loondoorbetaling bij oproepkrachten

 

Wijzigingen per 1 juli 2015

 

Ontslagrecht

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden ontbinden. Stemt de werknemer niet in, dan moet de werkgever een ontslagprocedure voeren

 

Toestemming van UWV is nodig als het ontslag het gevolg is van bedrijfseconomische redenen of in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

Ontbinding door de kantonrechter is nodig als het ontslag volgt op:

-          Veelvuldig ziekteverzuim

-          Onvoldoende functioneren

-          Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

-          Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar

-          Verstoorde arbeidsverhouding

-          Andere omstandigheden waardoor van werkgever redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

 

Nieuw: Transitievergoeding.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, voor de werknemer een onvrijwillig ontslag, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst min. 24 maanden heeft geduurd. Dit geldt ook als een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.

 

Er is geen transitievergoeding verschuldigd bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer; als de werknemer nog geen 18 jaar is, maximum 12 uur per week werkt, de werknemer met de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of in het geval van faillissement.

 

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend: de eerste 10 jaar 1/3 maandsalaris per jaar; na 10 jaar ½ maandsalaris met een maximum van € 75.000,-- of hoger jaarsalaris.


Let op:  er geldt een overgangsregime tot 2020 voor het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding

 

Ketenregeling

Het is nog maar moglijk om maximum 3 arbeidsovereenkomsten in 2 jaar aan te bieden, i.p.v. in 3 jaar. Hierna dient de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst te komen.

Deze regeling geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder, en voor werknemers die meer dan 12 uur werken.

Iemand die doorwerkt na de AOW-leeftijd heeft geen opzegverbod maar wel een opzegtermijn. Dit geldt ook voor de werkgever.