inloggen Exact Contact opnemen

 

Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren.

 

Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 

 

Wijzigingen per 1 januari 2015:

 

1. Geen proeftijd in halfjaar contracten.

 Proeftijd moet schriftelijk,

 max 1 maand bij contract langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar

 max 2 maanden bij contract langer dan 2 jaar of onbepaalde tijd.

 

2. Nieuw: de aanzegtermijn.

Een werkgever dient uiterlijk 1 maand voor einde arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer te laten weten wat zijn bedoeling is als de arbeidsovereenkomst af loopt. Dit geldt voor alle bepaalde tijd contracten van 6 maanden of langer.

 

Wanneer de werkgever hier niet aan voldoet volgt een vergoeding van 1 maandsalaris. De werknemer moet hier wel zelf binnen 2 maanden na afloop contract om vragen. (het maakt hier niet uit of de werknemer dus in dienst blijft of uit dienst gaat)

 

3. Concurrentiebeding vervalt in tijdelijke contracten

 

4. Loondoorbetaling bij oproepkrachten.

Hoofdregel geen arbeid, geen loon. Bij nul uren of oproepcontracten geldt dat na 6 maanden de werkgever verplicht het gemiddelde  van de gewerkte uren door dient te betalen. Hierop kon bij cao worden afgeweken en de termijn van 6 maanden worden verlengd. Na 1 januari 2015 kan de termijn van 6 maanden

 

Wijzigingen per 1 juli 2015:

 

1. Ontslag recht:

 Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goed vinden ontbinden. Stemt de werknemer niet in, dan moet de werkgever een ontslagprocedure voeren

 

Toestemming van UWV:

 

-Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en

-Langdurige arbeidsongeschiktheid

 

Ontbinding door de kantonrechter:

 

 

-Veelvuldig ziekteverzuim

-Onvoldoende functioneren

-Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

-Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar

-Verstoorde arbeidsverhouding

-Andere omstandigheden waardoor van werkgever redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

  

 

2. Nieuw: Transitievergoeding.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, voor de werknemer een onvrijwillig ontslag, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst min. 24 maanden heeft geduurd. Dit geldt ook als een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer; werknemer onder de 18 jaar en max 12 uur per week werkt; werknemer met pensioengerechtigde leeftijd; faillissement.

Hoogte: de eerste 10 jaar 1/3 maandsalaris per jaar; na 10 jaar ½ maandsalaris met max € 75.000,-- of hoger jaarsalaris.

Let op: overgangsregime tot 2020 voor het vaststellen van de hoogte.

 

3. Ketenregeling.

Max 3 arbeidsovereenkomsten in 2 jaar i.p.v. in 3 jaar. Hierna voor onbepaalde tijd in   dienst.

Regeling geldt pas voor werknemers van 18 jaar en ouder en voor werknemers die meer dan 12 uur werken.

 

Iemand die door werkt na AOW-leeftijd heeft geen opzeg verbod maar wel een opzegtermijn. Geldt ook voor werkgever.